Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam

Cập nhật: 02/02/2023 17:50

 

ThS. Lại Thị Hướng
Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng

          Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu từ sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cùng với đường lối chiến lược và sách lược đúng đắn được thể hiện trong Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng đã tạo ra một bước ngoặt lịch sử vĩ đại cho cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cứu nước, tạo ra nhân tố quy tụ được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Tái hiện hình ảnh Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930

Trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, xuất phát từ tinh thần yêu nước, căm thù ách áp bức, thống trị của thực dân Pháp, nhiều phong trào yêu nước đã xuất hiện với mục tiêu chung là bảo vệ, khôi phục nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất quốc gia, chấn hưng đất nước. Các phong trào đấu tranh hoặc theo ý thức hệ phong kiến diễn ra khắp từ Bắc chí Nam; hoặc theo đường lối cải cách, canh tân đưa đất nước phát triển thành một quốc gia phú cường hay theo ý thức hệ dân chủ tư sản của các sĩ phu sĩ yêu nước đều lần lượt bị đàn áp, không đạt được mục đích, cách mạng Việt Nam lâm vào khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Yêu cầu đặt ra là cần phải có một tổ chức cách mạng tiên phong với đường lối cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc. 

Trong thời điểm lịch sử đầy sôi động nhưng cũng không ít khó khăn, phức tạp của phong trào cách mạng Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một chính đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam (06/01- 08/02/1930), tại Hương Cảng (Trung Quốc) và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Cương lĩnh đã xác định đúng đắn những vấn đề chiến lược và sách lược mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam, giải quyết đúng đắn mối quan hệ cốt lõi trong cách mạng Việt Nam đó là vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc, giữa phản đế và phản phong, kết hợp truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng của Nhân dân với kinh nghiệm của cách mạng thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kết hợp mục tiêu trước mắt với định hướng lâu dài. Lần đầu tiên, cách mạng Việt Nam có một văn kiện chính trị phản ánh đúng quy luật phát triển của xã hội Việt Nam trong điều kiện lịch sử mới; đáp ứng những nhu cầu cơ bản và cấp bách của xã hội Việt Nam, phù hợp với xu thế của thời đại. Cương lĩnh định hướng chiến lược đúng đắn cho tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.

Những sáng tạo lý luận của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên là cơ sở để xác lập đường lối cách mạng qua các giai đoạn lịch sử. Sự đúng đắn, sáng tạo của những sáng tạo lý luận của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử và qua những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh những năm đầu thập niêm 90 thế kỷ XX, trước sự khủng hoảng trầm trọng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định con đường cách mạng được xác lập tại Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng: “đối với nước ta, không có con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do hạnh phúc cho nhân dân. Cần nhấn mạnh rằng đây là sự lựa chọn của chính lịch sử, sự lựa chọn đã dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng”[1]. Trong hiện tại và tương lai, những sáng tạo lý luận của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân Việt Nam đi lên trong công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Từ khi thành lập cho đến nay, Đảng luôn thể hiện rõ là một đảng cách mạng chân chính, hội tụ sức mạnh của dân tộc, của giai cấp, là đội tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, tạo tiền đề và nhân tố quyết định đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi rất vẻ vang như: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đưa đến sự ra đời Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm thay đổi cả vận mệnh dân tộc, thay đổi cả thân phận của người dân Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến oanh liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội; Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội trên tinh thần độc lập, tự chủ và đoàn kết quốc tế trong sáng. Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam suốt 93 năm qua đã minh chứng cho tầm vóc bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, củng cố niềm tin sâu sắc của Nhân dân với Đảng trên con đường lãnh đạo xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng./.

 

 

 

 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb. Sự thật, H.1991, tr.109.