Rèn luyện phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Cập nhật: 16/11/2022 22:00

 

ThS. Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên khoa Xây dựng Đảng

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh là một trong những tài sản quý báu trong toàn bộ di sản của Người để lại cho dân tộc ta. Việc học tập và làm theo phong cách làm việc của Người không chỉ mang tính lý luận mà còn có giá trị thực tiễn vô cùng phong phú cho cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Vận dụng phong cách làm việc của Hồ Chí Minh với mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng càng trở nên quan trọng, góp phần làm sâu sắc thêm giá trị đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành uỷ, có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật, quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Để thực hiện được nhiệm vụ chính trị to lớn ấy, mỗi cán bộ, giảng viên phải học tập, tu dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc của chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. 

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn giữ vững và phát huy vai trò trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đề cao ý thức tự lực, tự cường, quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện và tu dưỡng, hình thành phong cách làm việc dân chủ, khoa học, nêu gương, nói đi đôi với làm, chất lượng hiệu quả công việc nâng lên rõ rệt. Để tiếp tục rèn luyện phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường Chính trị tỉnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, Đảng ủy, Lãnh đạo Trường tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức và rèn luyện phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường

Đây là nội dung cơ bản, có ý nghĩa quyết định trong việc bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Lý luận và thực tiễn đều đã chỉ rõ, mọi hoạt động của con người phải được bắt đầu từ nhận thức; nhận thức đúng mới có cơ sở để xây dựng ý chí quyết tâm cao và hành động đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dạy: “Tư tưởng đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn nhiệm vụ cách mạng được”[1].

Hai là, xây dựng môi trường thuận lợi để tăng cường bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường

Đây là nội dung nhằm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động thực tiễn mang lại hiệu quả cao và qua đó phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp các tổ chức, các lực lượng, tham gia hoạt động bồi dưỡng phong cách làm việc Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường. Nhà trường cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng; xây dựng môi trường dân chủ rộng rãi, kỷ luật nghiêm. Thực hiện công bằng, bình đẳng về mọi mặt trong đơn vị, mà trước hết là bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trách nhiệm theo chức trách, nhiệm vụ được giao của từng người. Tăng cường xây dựng các giá trị cốt lõi của văn hóa trường đảng, là yếu tố góp phần định hướng những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, góp phần xây dựng và hoàn thiện các phẩm chất chính trị, lối sống, phương pháp, tác phong học tập, làm việc phù hợp với đặc thù của trường chính trị tỉnh.

Ba là, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tận tâm, tận tụy, tâm huyết với nghề nghiệp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tự rèn luyện phong cách làm việc cá nhân gắn với thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Thực hiện lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Từ người quét nhà, nấu ăn cho đến Chủ tịch nước đều là phân công làm đầy tớ cho dân… không có công việc sang hèn. Công việc gì làm tròn, bổ ích cho kháng chiến, cho nhân dân đều là công việc sang”[2] mỗi cán bộ, giảng viên dù ở bất kỳ cương vị nào đều cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình. Dù được phân công nhiệm vụ gì vẫn luôn sẵn sàng nhận và thực hiện với quyết tâm cao và kết quả tốt nhất. Đội ngũ cán bộ, giảng viên cần nhận thức rõ sự cần thiết và ý nghĩa to lớn của việc rèn luyện phong cách làm việc Hồ Chí Minh đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Công cuộc đổi mới đất nước thu được những thành tựu đáng kể và ngày càng đi vào chiều sâu đang đòi hỏi đội ngũ đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường phải có phong cách làm việc thực sự khoa học, thiết thực và có hiệu quả cao. Do đó cần phải coi việc rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ thường xuyên, tự giác và bền bỉ suốt đời. Bởi đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do học tập, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển hoàn thiện, cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Rèn luyện đạo đức cũng như phong cách của mỗi người không thể trong ngày một ngày hai, mà cần phải rèn luyện thường xuyên. Thực tiễn luôn thay đổi, đặt ra những yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng và trước những tác động của nền kinh tế thị trường, nếu không tự tu dưỡng, rèn luyện phong cách của bản thân sẽ không thể đáp ứng yêu cầu của thời cuộc. Người đã từng dạy: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”[3]. Theo đó, mỗi cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Tô Hiệu phải học tập, rèn luyện đạo đức cũng như tác phong làm việc của mỗi người đòi hỏi phải tiến hành thường xuyên, liên tục để đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường trong thời kỳ mới./.

Ghi chú:

[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.6, tr.360

[2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.6, tr.360

[3] Hồ Chí Minh:Toàn tập, Nxb.Chính trị quốc gia Sự thật, H.2011, t.15, tr.672.