Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của trường chính trị cấp tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện

Thời gian 30/09/2013 08:53
Tại phiên họp ngày 19-8-2008, sau khi nghe Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo Tờ trình về Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các trường chính trị cấp tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Ban Bí thư kết luận như sau: