Kế hoạch Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1

Thời gian 07/08/2018 16:27
Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Thành uỷ Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của thành phố;Căn cứ Thông báo số 198-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, năm 2018.Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung  cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1, nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 25

Thời gian 24/05/2018 16:44
Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TTH ngày 15/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chínhXét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 25, như sau:

Kế hoạch tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34

Thời gian 24/05/2018 16:32
Căn cứ tiến trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức,A2 vàA3 khóa 34, nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9

Thời gian 24/05/2018 16:24
Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TTH ngày 15/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chínhXét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9, như sau:

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC huyện Thủy Nguyên

Thời gian 02/10/2013 10:46
Căn cứ Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ Trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/12/2002 theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;