Sơ đồ bộ máy

Thời gian 08/02/2022 17:00

Lãnh đạo trường

Thời gian 08/02/2022 16:00

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Thời gian 08/02/2022 15:47
Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là đơn vị có chức năng trực tiếp thực hiện công tác hành chính văn phòng, thông tin tư liệu, nghiệp vụ về công tác cán bộ, viên chức. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; bảo vệ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thông tin, tư liệu; quản lý tài chính, tài sản, quản trị cơ sở vật chất; lễ tân, phục vụ; thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ theo quy định.


Khoa Lý luận cơ sở

Thời gian 08/02/2022 14:00
Khoa Lý luận cơ sở là đơn vị chuyên môn có chức năng chính là giảng dạy và các hoạt động khác phục vụ công tác giảng dạy. Khoa được giao thực hiện giảng dạy các phần học thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở những vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trường.

Khoa Xây dựng Đảng

Thời gian 08/02/2022 13:00

Khoa Nhà nước và Pháp luật

Thời gian 08/02/2022 12:00
Khoa Nhà nước và pháp luật là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính là giảng dạy và các hoạt động khác phục vụ công tác giảng dạy. Khoa được giao thực hiện hoạt động giảng dạy chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các phần học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, gồm: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức bổ trợ. Đồng thời Khoa có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở những vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.