Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

Cập nhật: 08/02/2022 22:47

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu là đơn vị có chức năng trực tiếp thực hiện công tác hành chính văn phòng, thông tin tư liệu, nghiệp vụ về công tác cán bộ, viên chức. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ; hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; bảo vệ; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thông tin, tư liệu; quản lý tài chính, tài sản, quản trị cơ sở vật chất; lễ tân, phục vụ; thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ theo quy định.

Đội ngũ của Phòng hiện gồm có 07 viên chức và phụ trách 05 lao động hợp đồng theo Nghị định 161/2018/ NĐ-CP; trong đó có 01 giảng viên chính và 01 chuyên viên chính, 01 có trình độ tiến sĩ, 02 thạc sĩ và 04 cử nhân.

 
 

Các tin đã đăng