Khoa Lý luận cơ sở

Cập nhật: 08/02/2022 21:00

Khoa Lý luận cơ sở là đơn vị chuyên môn có chức năng chính là giảng dạy và các hoạt động khác phục vụ công tác giảng dạy. Khoa được giao thực hiện giảng dạy các phần học thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị: Triết học Mác - Lênin; Kinh tế chính trị Mác - Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời Khoa có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở những vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trường.

Đội ngũ giảng viên của Khoa hiện nay gồm có 09 giảng viên; trong đó có 04 giảng viên chính; 09 giảng viên có trình độ thạc sĩ (trong đó 02 đồng chí đang học nghiên cứu sinh).

Các tin đã đăng