Giới thiệu cơ cấu tổ chức các đơn vị của Trường

Cập nhật: 09/02/2022 02:00

Tổ chức bộ máy Nhà trường hiện nay: Có Ban Giám hiệu, 03 khoa, 02 phòng.
1. Ban Giám hiệu
- Hiệu trưởng:
+ Đ/c Nguyễn Kim Pha ĐTCQ: 0225.3.735838
- Phó Hiệu trưởng:
+ Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà ĐTCQ: 0225.3.735230
2. Các Khoa, Phòng
- Khoa Lý luận cơ sở ĐTCQ: 0225.3.735583
- Khoa Xây dựng Đảng ĐTCQ: 0225.3.735580
- Khoa Nhà nước và Pháp Luật ĐTCQ: 0225.3.735582
- Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu ĐTCQ: 0225.3.735014;
     0225.3.735760
- Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học ĐTCQ: 0225.3.829615;
     0225.3.735585
Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025
1. Đ/c Nguyễn Kim Pha - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Hà - Ủy viên BCH, Phó Hiệu trưởng.
3. Đ/c Nguyễn Đình Hoàng - Ủy viên BCH, Trưởng khoa Xây dựng Đảng.
4. Đ/c Đặng Thị Dư - Ủy viên BCH, Trưởng phòng QLĐT và NCKH.
5. Đ/c Phạm Thị Quỳnh Liên - Ủy viên BCH, Trưởng phòng TC, HC, TT, TL.
6. Đ/c Trần Thị Thanh Minh - Ủy viên BCH, Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật.
Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017 - 2022
1. Đ/c Nguyễn Đình Hoàng - Chủ tịch.
2. Đ/c Nguyễn Văn Cương - Phó Chủ tịch.
3. Đ/c Trần Công Long - Ủy viên BCH.
4. Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - Ủy viên BCH.
5. Đ/c Nguyễn Thị Phương - Ủy viên BCH.
6. Đ/c Lê Anh Đào -Ủy viên BCH.
7. Đ/c Nguyễn Huy Linh - Ủy viên BCH.

 

Các tin đã đăng