Khoa Xây dựng Đảng

Cập nhật: 08/02/2022 20:00

Khoa Xây dựng Đảng là đơn vị chuyên môn có chức năng chính là giảng dạy và các hoạt động khác phục vụ công tác giảng dạy. Khoa được giao thực hiện hoạt động giảng dạy các phần học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính sau: Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Đồng thời Khoa có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở những vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Đội ngũ của Khoa hiện gồm có 08 giảng viên; trong đó có 04 giảng viên chính, 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ, 06 giảng viên có trình độ thạc sĩ.


Các tin đã đăng