Khoa Nhà nước và Pháp luật

Cập nhật: 08/02/2022 19:00

Khoa Nhà nước và pháp luật là đơn vị chuyên môn có nhiệm vụ chính là giảng dạy và các hoạt động khác phục vụ công tác giảng dạy. Khoa được giao thực hiện hoạt động giảng dạy chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và các phần học chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị, gồm: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Quản lý hành chính nhà nước; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; Kiến thức bổ trợ. Đồng thời Khoa có nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế, tham gia tổng kết thực tiễn ở địa phương, cơ sở những vấn đề liên quan đến nội dung, chương trình giảng dạy của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Đội ngũ của Khoa hiện có 10 giảng viên; trong đó có 10 giảng viên có trình độ thạc sĩ; 04 giảng viên chính. 

Các tin đã đăng