Kế hoạch Khai giảng lớp Trung cấp LLCT-HC, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1

Cập nhật: 07/08/2018 23:27

THÀNH ỦY - UBND TP. HẢI PHÒNG
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

 Số: 43/KH-TTH

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 07 tháng 8 năm 2018


KẾ HOẠCH

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1


Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Thành uỷ Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;

Căn cứ vào Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 của thành phố;

Căn cứ Thông báo số 198-TB/BTCTU ngày 04/7/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, năm 2018.

Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung  cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ không tập trung, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, khóa 1, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian khai giảng: 9 giờ 00 phút, thứ Bẩy, ngày 11 tháng 8 năm 2018.

- Học viên làm thủ tục nhập học lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày

- Ban tổ chức đón tiếp đại biểu lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày, tại Phòng Hội thảo

2. Địa điểm: Phòng học số 3, Tầng 2, Hội trường lớn, Trường Chính trị Tô Hiệu, số 1 Nguyễn Bình, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

3. Mời đại biểu dự lễ khai giảng:

- Đại biểu thành phố:

+ Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy; Phòng Chính sách cán bộ Ban Tổ chức thành ủy (Phòng TC-HC-QT mời)

+ Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Đại diện các Ban xây dựng đảng thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp (Ban Tổ chức Đảng ủy Khối doanh nghiệp mời)

- Đại biểu Trường:

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng

+ Trưởng (phó) Khoa; trưởng (phó) Phòng

+ Chủ nhiệm lớp

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đến đưa tin (Phòng TC-HC-QT mời)


4. Chương trình lễ khai giảng:

TT

Nội dung

Thực hiện

1

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng Đào tạo

2

Công bố các quyết định mở lớp, phân công Chủ nhiệm lớp và quyết định thành lập Ban chỉ đạo lớp học

Lãnh đạo Phòng Đào tạo

3

Phát biểu khai giảng lớp học

Đại diện Lãnh đạo Trường

4

Phát biểu của lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp

Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp

5

Học viên phát biểu

Đại diện học viên

6

Bế mạc

Phòng Đào tạo

*Sau phần bế mạc, lãnh đạo phòng Đào tạo phổ biến quy chế, kế hoạch học tập

5. Maket chữ

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP       

                        

LỄ KHAI GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LLCT-HC, HỆ KHÔNG TẬP TRUNG,
ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP, KHÓA 1

                                       Hải Phòng, ngày 11 tháng 8 năm 2018

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
<đã ký>

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng (để thực hiện);

- Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DN (để phối hợp);

- Lưu VT, ĐT.