Kế hoạch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9

Cập nhật: 24/05/2018 23:24

THÀNH ỦY-UBND TP HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số:      /KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Phòng, ngày    tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức,

huyện An Dương, khóa 9

Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TTH ngày 15/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9, như sau:

1.  Môn thi tốt nghiệp: 03 môn

-      Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin;

-      Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở;

-      Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước.

2.  Thời gian khai mạc, thi và địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp

* Thời gian họp Hội đồng thi tốt nghiệp: 7h15’, thứ Năm, ngày 14/6/2018.

* Khai mạc thi tốt nghiệp: 7h30’, thứ Năm, ngày 14/6/2018.

* Thời gian thi: Buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’.

- Thứ Năm, ngày 14/6/2018

+ Buổi sáng: Môn Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin.

+ Buổi chiều: Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

- Thứ Sáu, ngày 15/6/2018

+ Buổi sáng: Môn Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước

* Địa điểm họp Hội đồng thi, tổ chức khai mạc và thi:

- Phòng Hội đồng thi: Phòng họp, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương.

- Tổ chức khai mạc: Hội trường lớn, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương.

- Tổ chức thi:

+ Phòng thi số 1 (Hội trường lớn): 30 học viên

+ Phòng thi số 2 (Hội trường tầng 2): 30 học viên

3. Tổ chức thực hiện

- Các khoa Lý luận Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Dân vận; Nhà nước và Pháp luật: Phân công giảng viên hướng dẫn thi tốt nghiệp (theo lịch) và xây dựng đề thi tốt nghiệp (theo quy chế).

- Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp.

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu: Chuẩn bị giáo trình các môn thi tốt nghiệp và tài liệu tham khảo (nếu có).

- Đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện An Dương phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp: Bố trí phòng thi, phòng Hội đồng thi đảm bảo yêu cầu, chuẩn bị Hội trường tổ chức khai mạc, thi và trang trí khánh tiết (theo mẫu):

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

 

LỄ KHAI MẠC

KỲ THI TỐT NGHIỆP

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẠI CHỨC,

HUYỆN AN DƯƠNG, KHÓA 9

 

                                                                       Hải Phòng, ngày 14 tháng 6 năm 2018

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, huyện An Dương, khóa 9. Các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện./.

Nơi nhận:

- HT, các PHT (để chỉ đạo);                  
- Ban Chỉ đạo lớp học;

- Các Trưởng khoa, phòng (để thực hiện);

- Chủ nhiệm lớp (thông báo cho học viên);

- TTBDCT huyện An Dương;

- Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG