Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCLLCT - HC huyện Thủy Nguyên

Cập nhật: 02/10/2013 17:46
THÀNH UỶ-UBND TP HẢI PHÒNG                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 04/KH-TTH                                                                                                   Hải Phòng, ngày 16 tháng 02 năm 2011
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP
Lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện Thủy Nguyên khóa 8

Căn cứ Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ Trung cấp lý luận chính trị) do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành ngày 11/12/2002 theo Quyết định số 484/2002/QĐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
Căn cứ Kế hoạch của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu triển khai kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý theo chương trình của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức huyện Thủy Nguyên khóa 8,
Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức huyện Thủy Nguyên khóa 8 như sau:
1. Nội dung thi
- Môn: Quản lý hành chính nhà nước
- Môn: Xây dựng Đảng
- Môn: Chủ nghĩa xã hội khoa học
2. Thời gian giải đáp
- Sáng thứ tư, ngày 23/02/2011: môn Quản lý hành chính nhà nước
- Chiều thứ tư, ngày 23/02/2011: môn Xây dựng Đảng
- Sáng thứ năm, ngày 24/02/2011: môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
3. Thời gian thi
- Sáng thứ năm, ngày 10/3/2011: môn Quản lý hành chính nhà nước
- Chiều thứ năm, ngày 10/3/2011: môn Xây dựng Đảng
- Sáng thứ sáu, ngày 11/3/2011: môn Chủ nghĩa xã hội khoa học
4. Thời gian chấm thi: ngày 21/3/2011
Các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng khoa căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
- HT, PHT (để chỉ đạo);                  
- Các Trưởng khoa, Trưởng phòng;
- CNL TCLLCT Thủy Nguyên K8;
- TTBDCCT huyện Thủy Nguyên;                                                                                        Nguyễn Huy Hảo
- Lưu VT, ĐT.


Các tin đã đăng