Kế hoạch thi tốt nghiệp Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 25

Cập nhật: 24/05/2018 23:44

THÀNH ỦY-UBND TP. HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số:      /KH-TTH
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2018 

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 25

Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TU ngày 10/12/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TTH ngày 15/12/2016 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu về thực hiện chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo;

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu ban hành kế hoạch thi tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 25, như sau:

1.  Môn thi tốt nghiệp: 03 môn

-  Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam;

-  Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân ở cơ sở;

-  Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN.

2.  Thời gian khai mạc, thi và địa điểm tổ chức thi tốt nghiệp

* Thời gian họp Hội đồng thi tốt nghiệp: 7h15’, thứ Năm, ngày 07/6/2018

* Khai mạc thi tốt nghiệp: 7h30’, thứ Năm, ngày 07/6/2018

* Thời gian thi: Buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 13h30’

- Thứ Năm, ngày 07/6/2018

+ Buổi sáng: Môn Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Buổi chiều: Môn Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thể Nhân dân ở cơ sở.

- Thứ Sáu, ngày 08/6/2018

+ Buổi sáng: Môn Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật XHCN.

* Địa điểm họp Hội đồng thi, tổ chức khai mạc và thi:

- Phòng Hội đồng thi: Phòng chờ giảng viên, tầng 1 Nhà B1

- Tổ chức khai mạc: Phòng học số 3, tầng 2, Hội trường lớn

- Tổ chức thi:

+ Phòng thi số 1 (Phòng học số 16, tầng 2, Nhà B1): 20 học viên

3.  Tổ chức thực hiện

- Các khoa Xây dựng Đảng; Nhà nước và Pháp luật; Dân vận: Phân công giảng viên hướng dẫn thi tốt nghiệp (theo lịch) và xây dựng đề thi tốt nghiệp (theo quy chế).

- Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thi tốt nghiệp.

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu: Chuẩn bị giáo trình các môn thi tốt nghiệp và tài liệu tham khảo (nếu có), đưa tin, bài.

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị: Bố trí phòng thi, phòng họp Hội đồng thi đảm bảo yêu cầu, chuẩn bị Hội trường tổ chức khai mạc thi và trang trí khánh tiết (theo mẫu):

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

LỄ KHAI MẠC

KỲ THI TỐT NGHIỆP

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH, HỆ TẬP TRUNG, KHÓA 25

 

                                                                          Hải Phòng, ngày 07 tháng 6 năm 2018

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp cho lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tập trung, khóa 25. Các đơn vị có liên quan căn cứ kế hoạch để thực hiện./.

Nơi nhận:

- HT, các PHT (để chỉ đạo);                  
- Các Trưởng khoa, phòng (để thực hiện);

- Chủ nhiệm lớp;

- Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)