Kế hoạch tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34

Cập nhật: 24/05/2018 23:32

 THÀNH ỦY – UBND TP. HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số:    /KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 5 năm 2018


KẾ HOẠCH

Về tổ chức bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính,
hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34

 

Căn cứ tiến trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2018, Trường Chính trị Tô Hiệu tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, hệ tại chức, A2 và A3 khóa 34, nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian bế giảng: 9 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 01 tháng 6 năm 2018

- Chủ nhiệm lớp triệu tập học viên lúc 8 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ban tổ chức đón tiếp đại biểu lúc 8 giờ 45 phút cùng ngày.

2. Địa điểm: Hội trường, tầng 3, nhà B1, Trường chính trị Tô Hiệu .

3. Mời đại biểu dự lễ bế giảng: (phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị mời)

- Đại biểu Thành ủy:

+ Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy;

+ Lãnh đạo Phòng Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy.

- Đại biểu Trường:

+ Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

+ Trưởng (phó) khoa; Trưởng (phó) phòng;

+ Các chủ nhiệm lớp.

- Đài Phát thành và Truyền hình Hải Phòng (đưa tin)

4. Chương trình lễ bế giảng:

Stt

Nội dung

Thực hiện

1

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng Đào tạo

2

Báo cáo tổng kết lớp

Chủ nhiệm lớp

3

Công bố các Quyết định có liên quan

Phòng Đào tạo

4

Phát biểu bế giảng lớp học

Lãnh đạo Trường

5

Phát biểu của học viên

Đại diện học viên

6

Bế mạc

Phòng Đào tạo


5. Maket chữ

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

 

 

LẾ BẾ GIẢNG

LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ -  HÀNH CHÍNH, HỆ TẠI CHỨC,
A2 VÀ A3 KHÓA 34

 

 

                                                         Hải Phòng, ngày 01 tháng 6 năm 2018

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, CNL (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

 

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)