Thơ: Sắc xuân Đinh Dậu

Thời gian 06/02/2017 10:12
Đầu xuân khai bút, viết gì đây? Về trường Tô Hiệu, một niềm say Yêu người, giảng viên dồn tâm sức Tin Đảng, lãnh đạo lái vững tay Chăm lo đời sống, nâng chất lượng Đoàn kết, kỷ cương, nhớ hàng ngày. Khâu nào đột phá năm Đinh Dậu, Để trường Tô Hiệu mọi người say Tác giả: Thanh Huỳnh