Thơ: Sắc xuân Đinh Dậu

Cập nhật: 06/02/2017 17:12
Đầu xuân khai bút, viết gì đây?
Về trường Tô Hiệu, một niềm say
Yêu người, giảng viên dồn tâm sức
Tin Đảng, lãnh đạo lái vững tay
Chăm lo đời sống, nâng chất lượng
Đoàn kết, kỷ cương, nhớ hàng ngày.
Khâu nào đột phá năm Đinh Dậu,
Để trường Tô Hiệu mọi người say
Tác giả: Thanh Huỳnh

Các tin đã đăng