Khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài trong chương trình Trung cấp Lý luận chính trị năm 2021

Cập nhật: 18/08/2021 15:48

Sáng ngày 13/8/2021, tại phòng học số 12, khoa Lý luận cơ sở tổ chức thông qua bài cho giảng viên Phạm Nguyệt Ánh (bài Các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật, thuộc phần học Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, chương trình Trung cấp lý luận chính trị năm 2021). Tham dự có toàn thể lãnh đạo, giảng viên khoa Lý luận cơ sở.

Sau khi nghe đồng chí Phạm Nguyệt Ánh giảng, các giảng viên trong khoa đã tham gia góp ý, nhận xét về nội dung, phương pháp, bố cục của bài giảng. Kết luận, đồng chí Phạm Thị Oanh - Trưởng khoa yêu cầu đồng chí Phạm Nguyệt Ánh tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện bài giảng theo góp ý.

Hoạt động thông qua giáo án bài giảng cho giảng viên là một trong những hoạt động chuyên môn Khoa tiến hành thường xuyên; đồng thời cũng là sự chuẩn bị trước khi triển khai chương trình Trung cấp Lý luận chính trị mới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên khoa Lý luận cơ sở./.

Dương Thị Kim Toan