NGHIỆM THU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG NĂM 2018

Cập nhật: 06/12/2018 00:43
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 và Quyết định số 167/QĐ-TTH ngày 28/11/2018 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018. Trong các ngày 03, 04/12/2018, Trường Chính trị Tô Hiệu đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018 đối với 02 đề tài khoa học cấp trường:
1. Đề tài: “Hoàn thiện quy trình ban hành văn bản hành chính tại Trường Chính trị Tô Hiệu”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Hải Thắng - Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật.
2. Đề tài: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay”. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.


ThS. Bùi Hải Thắng - Giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu NVKH & CN năm 2018

Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học Trường; một số nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý theo ngành của thành phố Hải Phòng; Ban chủ nhiệm 02 đề tài; đại diện các đơn vị chủ trì và các đại biểu quan tâm.
Tại Hội nghị, các đồng chí chủ nhiệm đề tài đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu, nêu rõ quá trình tổ chức thực hiện và sản phẩm nghiên cứu.

ThS. Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng phòng TC - HC - QT trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả nghiên cứu NVKH & CN năm 2018

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các đồng chí phản biện và thành viên của Hội đồng đã đánh giá khách quan các sản phẩm nghiên cứu. Khẳng định tính thời sự, cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn của các đề tài; đặc biệt đối với các công tác ban hành văn bản của nhà trường, triển khai có hiệu quả công tác hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Trường đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường Chính trị chuẩn và văn hóa trường Đảng tại Nhà trường hiện nay. Đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục, nâng cao chất lượng và tính khả thi của các giải pháp được xây dựng. Việc hoàn chỉnh các đề tài cần bám sát các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo mới của Đảng, Nhà nước và Thành phố về các nội dung liên quan; bám sát thực tiễn công tác của nhà trường trong những năm qua và phương hướng phát triển trong những năm tới. Nhất trí với những kết quả nghiên cứu đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, xếp loại các đề tài. Kết quả: 02 đề tài đã được nghiệm thu, kết quả xếp loại Tốt./.
CN. Nguyễn Thị Minh
Trường Chính trị Tô Hiệu