Thông báo Cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"

Cập nhật: 22/06/2021 21:42

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm khẳng định tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, qua đó rèn luyện cho cán bộ, đảng viên năng lực tư duy lý luận, năng lực nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học, nghệ thuật và trên không gian mạng; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị và công tác tuyên truyền...

1. Đơn vị tổ chức Hội thi: Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

2. Đối tượng tham dự cuộc thi

 - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trường Chính trị cấp tỉnh;

  - Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy, thành ủy và Trung tâm Chính trị huyện, thành phố.

Mỗi cá nhân tối đa gửi 02 bài viết: 01 bài chính luận trên tạp chí khoa học và 01 bài trên báo điện tử

3. Yêu cầu đối với bài viết

- Chủ đề, nội dung: 3 nhóm chủ đề

+ Nhóm 1: Bảo vệ, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc bản chất khoa học, cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Nhóm 2: Nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay, góp phần bảo vệ, lan tỏa nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 + Nhóm 3: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

  * Hình thức: bài viết dự thi là bài viết báo chí thuộc 02 thể loại bài viết chính luận trên tạp chí khoa học và bài viết trên báo điện tử. Bài viết phải đảm bảo quy định về hình thức nêu tại Thể lệ cuộc thi. Bài viết dự thi chưa từng được công bố.

4. Thời gian nhận bài viết dự thi

 - Từ sau khi phát động đến hết ngày 15/8/2021 (tính theo dấu bưu điện)

 - Địa chỉ nhận bài viết: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tầng 10, nhà A17, số 135 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại 080.41053  Email: thiviet35hcma@gmail.com

5. Cơ cấu giải thưởng

* Giải cá nhân

- 01 giải Đặc biệt: được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

 - 02 giải A: mỗi giải được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng)

  - 03 giải B: mỗi giải được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

  - 04 giải C: mỗi giải được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

  - 10 giải Khuyến khích: mỗi giải được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

 Các bài viết đạt giải sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn, đăng tải trên các Tạp chí, các kênh truyền thông của Học viện.

* Giải tập thể

05 giải Xuất sắc đối với tập thể có nhiều bài viết dự thi đạt chất lượng tốt và có tối thiểu 01 bài dự thi đạt từ Giải C trở lên

Mỗi tập thể đạt giải Xuất sắc được tặng Giấy chứng nhận đạt giải do Ban Tổ chức cấp, Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)

6. Công bố và trao giải: tháng 10/2021

 Mọi thông tin chi tiết vui lòng truy cập file đính kèm