Kế hoạch cử giảng viên nghiên cứu thực tế biệt phái tại cơ sở năm 2013

Cập nhật: 15/10/2013 18:02

 

THÀNH UỶ - UBND TP HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Số: 07/KH-TTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Hải Phòng, ngày 15  tháng 05 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

CỬ GIẢNG VIÊN NGHIÊN CỨU THỰC TẾ

BIỆT PHÁI TẠI CƠ SỞ NĂM 2013

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2013 và nhằm tiếp tục triển khai Thông báo kết luận số 202-TB/TU ngày 09/11/2009 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tô Hiệu, từng bước nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhà trường xây dựng kế hoạch cử giảng viên nghiên cứu thực tế  biệt phái tại cơ sở như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

1.1. Mục đích:

Thông qua bố trí giảng viên thâm nhập thực tế ở cơ sở, giúp tăng cường kiến thức thực tiễn cho đội ngũ giảng viên trẻ, qua đó không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn giảng dạy lý luận với thực tiễn địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới.

1.2. Yêu cầu:

- Việc cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế biệt phái tại cơ sở phải đảm bảo được mục tiêu đặt ra và cân đối, hợp lý đối với giảng viên được cử đi, với khoa chủ quản và với việc thực hiện nhiệm vụ công tác chung của trường; đồng thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở.

- Các giảng viên được cử nghiên cứu tại cơ sở phải tuyệt đối chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cơ sở và tích cực tham gia các hoạt động như cán bộ của địa phương, đảm bảo kỷ luật phát ngôn, tuân thủ nội quy, quy chế của cơ sở.

2. Đối tượng áp dụng:

Các giảng viên trúng tuyển đợt 1, 2 năm 2012, hiện đang thực hiện hợp đồng tập sự giảng viên tại khoa Xây dựng Đảng và khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm giảng viên nghiên cứu thực tế tại cơ sở:

- Thời gian: 12 tháng, dự kiến chia làm 2 đợt như sau:

+ Đợt 1: từ tháng 6 đến hết tháng 11 năm 2013;

+ Đợt 2: từ tháng 1 đến hết tháng 6 năm 2014.

- Địa điểm:

+ Đợt 1: Tại các đơn vị, cơ sở thuộc quận Hồng Bàng, Ngô Quyền;

+ Đợt 2: Tại các đơn vị, cơ sở thuộc một số huyện.

4. Chế độ, chính sách đối với giảng viên đi thực tế biệt phái tại cơ sở:

Trong thời gian được cử đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở, giảng viên được hưởng mọi chế độ, chính sách theo hợp đồng lao động đã ký.

5. Quy trình thực hiện:

Bước 1. Giảng viên đăng ký nghiên cứu thực tế biệt phái tại cơ sở (theo mẫu 1a.NCTT) gửi về phòng TC – HC - QT để tập hợp.

Bước 2. Trên cơ sở bản đăng ký của giảng viên, lãnh đạo trường ra quyết định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế dài ngày tại cơ sở. Căn cứ quyết định của lãnh đạo trường, trưởng khoa phân công người phụ trách theo dõi, hướng dẫn giảng viên đi nghiên cứu.

Bước 3. Chậm nhất là 02 tuần kể từ ngày đi nghiên cứu tại cơ sở, giảng viên xây dựng kế hoạch nghiên cứu thực tế chi tiết của cá nhân (theo mẫu 1b.NCTT) gửi về phòng NCKH – TT - TL. Trong quá trình thực hiện nghiên cứu thực tế, định kỳ 2 lần/tháng, giảng viên báo cáo trưởng khoa và người phụ trách hướng dẫn về tiến độ nghiên cứu.

Bước 4. Chậm nhất 02 tuần sau khi kết thúc đợt nghiên cứu thực tế, giảng viên hoàn thành báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế (theo mẫu 1c.NCTT) gửi về phòng NCKH – TT - TL để tập hợp.

Bước 5. Giảng viên trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng khoa học nhà trường.

6. Phân công thực hiện:

6.1. Đối với giảng viên:

Tuân thủ theo đúng quy trình đã nêu ở mục 5.

5.2. Đối với khoa chủ quản:

- Trưởng khoa xác nhận bản đăng ký nghiên cứu của giảng viên trước khi gửi về phòng TC – HC – QT.

- Trên cơ sở quyết định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế biệt phái của nhà trường, trưởng khoa phân công người phụ trách theo dõi, hướng dẫn giảng viên đi nghiên cứu.

- Trong thời gian giảng viên đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở, nếu có khó khăn, vướng mắc, trưởng khoa kịp thời báo cáo bằng văn bản trình lãnh đạo nhà trường quyết định.

- Thẩm định ban đầu báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế của giảng viên.

6.3. Đối với phòng NCKH – TT – TL:

- Xây dựng kế hoạch cử giảng viên nghiên cứu thực tế biệt phái tại cơ sở.

- Tập hợp và quản lý kế hoạch nghiên cứu thực tế, báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế của giảng viên.

6.4. Đối với phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị:

- Tập hợp đăng ký nghiên cứu thực tế của giảng viên và soạn thảo quyết định cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế biệt phái tại cơ sở trình Hiệu trưởng ký ban hành.

- Triển khai thủ tục liên hệ với địa phương, cơ sở nơi giảng viên được cử đi nghiên cứu theo phân công của lãnh đạo Trường.

- Đảm bảo chế độ, chính sách đối với giảng viên được cử đi nghiên cứu thực tế biệt phái.

6.5. Đối với Hội đồng khoa học Trường:

- Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu thực tế tại cơ sở của giảng viên.

- Tổ chức rút kinh nghiệm thực hiện sau khi kết thúc đợt nghiên cứu thực tế.

Trên đây là kế hoạch cử giảng viên đi nghiên cứu thực tế biệt phái tại cơ sở năm 2013. Các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HT, các PHT;

- Thành viên HĐKH trường;

- Phòng TC-HC-QT, khoa XDĐ; khoa LLMLN-TTHCM;

- Lưu VT, NCKH.

 

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hảo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH UỶ - UBND TP HẢI PHÒNG

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

      Hải Phòng, ngày       tháng     năm 2013

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

ĐI NGHIÊN CỨU THỰC TẾ BIỆT PHÁI TẠI CƠ SỞ NĂM 2013

(kèm theo Kế hoạch số 07 /KH-TTH ngày15/05/2013)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thành Luân

Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh

 

2

Vũ Thị Thái Hà

Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh

 

3

Phạm Thị Bảo Thoa

Khoa LL Mác-Lênin, TT Hồ Chí Minh

 

4

Vũ Thị Lan Anh

Khoa Xây dựng Đảng

 

5

Nguyễn Thị Vân

Khoa Xây dựng Đảng

 

6

Phạm Thị Thu

Khoa Xây dựng Đảng

 

 

Các tin đã đăng