Khoa Lý luận cơ sở tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2022

Cập nhật: 05/12/2022 22:19

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm, chiều ngày 02/12, tại Văn phòng khoa, Khoa Lý luận cơ sở tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm 2022. Dự buổi nghiệm thu có các đồng chí lãnh đạo khoa và toàn thể giảng viên.

Năm 2022, Khoa có 4 giảng viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp khoa. Cụ thể:

1. Ths Nguyễn Gia Lộc, chủ nhiệm đề tài: Vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI vào giảng dạy môn học Chủ nghĩa xã hội khoa học, chương trình Trung cấp Lý luận chính trị tại trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay.

2. Ths Nguyễn Tiến Dũng, chủ nhiệm đề tài: Quan điểm của Đảng ta về vai trò của văn hóa, con người Việt Nam đối với sự phát triển bền vững của đất nước – vận dụng tại Hải Phòng.

3. Ths Đặng Thị Hạnh, chủ nhiệm đề tài: Vận dụng quan điểm triết học trong tác phẩm Chống Đuy-rinh trong giảng dạy môn Triết học Mác – Lênin tại trường Chính trị Tô Hiệu hiện nay.

4. Ths Đặng Thu Hương, chủ nhiệm đề tài: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân và sự vận dụng của Đảng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

 

Ths Đặng Thị Hạnh trình bày kết quả nghiên cứu

Dưới sự điều hành của Đồng chí Nguyễn Gia Lộc, lần lượt các đồng chí chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của mình. Các giảng viên trong khoa nhận xét, góp ý cho nhóm thực hiện đề tài về các nội dung như lựa chọn vấn đề nghiên cứu, kết cấu, bố cục của đề tài, gắn lý luận với thực tiễn và vận dụng trong các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường hiện nay.

Nhìn chung, các đề tài đều thể hiện sự đầu tư công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của các tác giả trong nghiên cứu, phù hợp với yêu cầu, quy mô của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa. Kết quả nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho hoạt động giảng dạy của giảng viên trong khoa. Các đề tài cơ bản trình bày đúng yêu cầu thể thức, văn phong khoa học, mạch lạc, nội dung nghiên cứu phù hợp với tên đề tài. Tuy nhiên, có một số nội dung tác giả cần chỉnh lại kết cấu và đặt tiêu mục phù hợp hơn, vẫn còn một số lỗi chính tả, lỗi kỹ thuật. Một số nội dung có thể phát triển hướng nghiên cứu thành đề tài khoa học cấp trường.

Đồng chí Nguyễn Gia Lộc đề nghị các chủ nhiệm đề tài nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham góp của các thành viên tham dự, bổ sung, chỉnh sửa và hoàn thiện đề tài theo đúng yêu cầu, thể thức quy định. Cả 4 đề tài đều được nghiệm thu, xếp loại Tốt.

Hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và thực hiện đề tài khoa học cấp khoa nói riêng là nhiệm vụ thường niên của các giảng viên, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và chất lượng giảng dạy của giảng viên Khoa Lý luận cơ sở.

Thu Hương