Hải Phòng với phương châm:Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian 04/11/2013 09:23
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ ngàn xưa, qua các triều đại phong kiến đã phải dựa vào dân để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đến khi có Đảng, phát huy truyền thống lấy dân làm gốc, Đảng đã dựa vào dân để làm cách mạng và đã giành được những thắng lợi vẻ vang, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (2/9/1945), đánh thắng thực dân Pháp (5/1954) và đế quốc Mỹ (4/1975) giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.