Thông báo số 01/TB-TTH ngày 04/01/2010 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tên gọi các chức danh lãnh đạo của Trường Chính trị Tô Hiệu

Cập nhật: 04/11/2013 22:42
THÔNG BÁO
Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tên gọi
các chức danh lãnh đạo của Trường Chính trị Tô Hiệu
Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông báo kết luận số 202-TB/TU ngày 09 tháng 11 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tô Hiệu;
Căn cứ Quyết định số 1364-QĐ/TTH ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu;
Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng sắp xếp tổ chức bộ máy và thay đổi tên gọi các chức danh lãnh đạo của Trường kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2010 như sau:
* Chức danh lãnh đạo: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng.
* Các phòng chức năng:
+ Phòng Đào tạo;
+ Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu;
+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị.
* Các khoa giảng dạy:
+ Khoa Lý luận Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh;
+ Khoa Xây dựng Đảng;
+ Khoa Nhà nước và pháp luật;
+ Khoa Dân vận.
Nay, Trường Chính trị Tô Hiệu thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để tiện liên hệ công tác.
Nơi nhận:                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 HVCT-HCQG HCM;
- Học viện Hành chính;                                                                                           (đã ký)
- Các trường chính trị;
- Thành ủy, UBND thành phố;
- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, quận, huyện;                                                  Nguyễn Huy Hảo

- Các Khoa, Phòng;
- Các lớp đào tạo, bồi dưỡng;
- Lưu TC-VT.
                                                                                                                              
                                                                                                                 
-

Các tin đã đăng