Thông báo về việc thay đổi chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên sang giảng viên năm 2023

Thời gian 30/12/2022 07:55
Thông báo về việc thay đổi chức danh nghề nghiệp từ chuyên viên sang giảng viên năm 2023

Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 22/09/2014 10:43
Trường Đảng Tô Hiệu (nay là Trường Chính trị Tô Hiệu), được thành lập ngày 03 tháng 5 năm 1950, đến nay đã trải qua 59 năm xây dựng và phát triển. Trong 59 năm, vượt qua rất nhiều khó khăn, Trường đã luôn cố gắng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của thành phố, của các địa phương, đơn vị và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, so với yêu cầu mới, ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, nhiều hạn chế, bất cập về tổ chức bộ máy, về đội ngũ cán bộ (nhất là về đội ngũ giảng viên), về nội dung và phương thức hoạt động (giảng dạy và nghiên cứu khoa học...), về cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động... của Trường đã bộc lộ ngày càng rõ hơn.

Quyết định số 1364-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 07/05/2014 16:14
Quyết định số 1364-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Tô Hiệu

Quy định về tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 04/11/2013 15:52
Quy định tiêu chuẩn đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo và quản lý Trường Chính trị Tô Hiệu

Thông báo số 01/TB-TTH ngày 04/01/2010 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tên gọi các chức danh lãnh đạo của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 04/11/2013 15:42
Thông báo về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tên gọi các chức danh lãnh đạo của Trường Chính trị Tô Hiệu