Thông báo Phân công nhiệm vụ giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Thời gian 23/02/2017 11:14
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ giữa Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng

Thời gian 23/02/2017 10:59
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp triển khai thực hiện Bộ Quy chế quản lý đào tạo của Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Kế hoạch công tác năm 2017

Thời gian 23/02/2017 10:47
Kế hoạch công tác năm 2017

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP

Thời gian 31/08/2015 15:13
Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Luật viên chức

Thời gian 31/08/2015 14:50
Luật viên chức

Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường chính trị Tô Hiệu

Thời gian 12/05/2014 10:01
Về đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Trường chính trị Tô Hiệu

Thông báo Về việc xuất bản Nội san số 1 năm 2014

Thời gian 10/01/2014 15:45
Về việc xuất bản Nội san số 1 năm 2014

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Thời gian 05/11/2013 08:29
QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TÔ HIỆU

Thông báo Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tên gọi các chức danh lãnh đạo của Trường Chính trị Tô Hiệu

Thời gian 05/11/2013 08:21
Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tên gọi các chức danh lãnh đạo của Trường Chính trị Tô Hiệu

Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 2013

Thời gian 04/11/2013 16:15
Danh mục đề tài NCKH cấp trường năm 2013