Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Cập nhật: 08/02/2022 22:00

 Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học là đơn vị nghiệp vụ có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế của Trường; tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Đội ngũ của Phòng hiện gồm có 08 viên chức; trong đó có 03 giảng viên chính và chuyên viên chính, 07 viên chức có trình độ thạc sĩ.

 


Các tin đã đăng